SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-023

- สำหรับติดตั้งบริเวณนอกบ้าน หน้าต่างระเบียง

เหมาะกับหอพักหรือพาร์ตเมนต

- สามารถรับเคลื่อนสัญญาณได้เป็นอย่างดีต่อ

เนื่อง ราบรื่น ไม่มีอาการสัญญาณขาดๆ หายๆ

- อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 5-10 dBi

Sonar เสาอากาศ ดิจิตอลทีวี ภายนอก รุ่น HD-023 (White)

- เสารับสัญญาณ Digital TV (นอกบ้าน) สำหรับติดตั้งบริเวรนอกบ้าน หน้าต่าง หรือระเบียง
- สามารถปรับคลื่นสัญญาณได้เป็นอย่างดี ต่อเนื่อง ราบเรียบ ไม่มีอาการสัญญาณขาดๆ หายๆ
- ขนาดตัวเล็ก กะทัดรัด ทำให้สามารถติดตั้งได้ง่าย ประหยัดพื้นที่ Gain 5dBi